Групи слів за значенням

ukr mova 5Омоніми (від гр. homos — однаковий і onyma — ім’я) — це слова, однакові за звучанням і різні за значенням. Омоніми утворюються внаслідок випадкового збігу звучання слів (лава — ослін, лава — вулканічна; поле — простір, поле — дієслово; термін — час, термін — слово, поняття) і внаслідок певного розходження значень багатозначного слова, коли зв’язки між значеннями практично втрачено (фокус — спритність рук, фокус — в оптиці). Омоніми бувають лексичні і граматичні.

Лексичні омоніми, залежно від контексту, означають різні предмети чи поняття: Хто се, хто се чеше довгу косу? – А внук косу несе в росу, весело співає. Або: Гірським ключем він пахне і глицею гірською. Ключ виймає: прийшов і двері одмикає І ключ у небі лине й лине.

Граматичні омоніми — це слова, які виявляють омонімічність тільки в певних граматичних формах. З фабрики (родовий відмінок однини) — усі фабрики (називний відмінок множини).

Фонетичні омоніми, омофони — різні слова, що зберігають звучання при відмінності їх фонемного складу і, відповідно, графічного відтворення: бони — тимчасові паперові гроші — бонни(бонна — гувернантка — вихователька); незграба (іменник) — не з граба (частка і прийменник з іменником).

Синоніми (від гр. synonymos — однойменний) — це слова, близькі за значенням, але різні за звучанням. Залежно від відтінків значень, емоційно-експресивного забарвлення або можливостей поєднання з іншими словами, синоніми, що виражають єдине спільне для всіх слів поняття, об’єднуються в синонімічні ряди. Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти — найуживанішого серед інших. Це слово зазвичай стилістично нейтральне, основне, найменш емоційно забарвлене й таке, що найтонше та найповніше виражає значення всього ряду: мати, матір, матуся, матусенька, ненька, мамочка, мамуня, мамуля; Олександр, Сашко, Саньк; Наталя, Наталка, Тала, Таля, Ната, Тата; повідомити, возвістити, дати знати, інформувати, довести до відома.

Антоніми (від гр. anti — проти і onyma — ім’я) — це слова, що називають протилежні за змістом поняття. Явище антонімії характерне переважно для слів, що мають у своєму значенні вказівку на:

якість: твердий — м’який, спека — мороз, багатий — бідний, сильний — слабкий, високо — низько;

дію: іти — стояти, мовчати — говорити, плавати — тонути;

ознаку дії або якості: надто — недостатньо, дуже — злегка;

кількість: мало — багато, зайвина — брак, усе — ніщо.

Антоніми збагачують мову, роблять її образною й виразною. Антонімічні пари можуть творити і фразеологічні одиниці.

Пароніми – це слова близькі (не однакові) за звучанням, але різні за значенням і написанням. Пароніми належать до однієї частини мови, можуть об’єднуватися в ряди з різною кількістю слів на основі структурної подібності, а не повного або часткового збігу лексичних значень:

- адрес (урочисте письмове привітання особі або організації здебільшого з нагоди ювілею)

- адреса (місце проживання людини або знаходження організації чи установи);

  • дільниця (адміністративно-територіальна або виробнича одиниця);
  • ділянка (земельна площа, частина якої-небудь території, галузь, сфера діяльності);

-              білити (робити щось білим, фарбувати, забарвлювати у білий колір);

-              біліти (ставати білим, білішим, виділятися білим кольором).

v    військовий – який стосується війська, установлений в армії (військова дисципліна);

v    воєнний – який стосується війни (воєнна інтервенція);

  • на протязі – під дією різкого струменя повітря, що продуває (стояти на протязі);
  • протягом – упродовж певного часу тривання дії чи процесу (протягом тижня);

ü    сердечний – сповнений доброзичливості, чуйний, щирий, вірний (сердечний приятель);

ü    сердешний – який, викликає співчуття, нещасний (сердешна Катерина);

ü    серцевий – який, стосується серця; пов’язаний з хворобами серця (серцевий м’яз); 

  • степінь – добуток двох, трьох і більше однакових співмножників;
  • ступінь – крок; посада і звання; порівняльна величина;

v    тактичний – який стосується тактики (тактична боротьба);

v    тактовний – який володіє почуттям міри, вміє поводитися (тактовна людина);

  • талан – доля, щастя, удача;
  • талант – обдаровання, природні здібності.  

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі

Сертифікати